Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu szkoły Podstawowej nr 7 w Mielcu

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Mielcu.

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +4817 787 53 03
Faks: +48 17787 53 05
E-mail: sp7@miasto.mielec.pl
Adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 7, 39-300 Mielec

Data publikacji strony internetowej: https://sp7.mielec.pl/ i BIP  – 01.09.2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji: STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ – 01.03.2021

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data utworzenia deklaracji: 18.09.2020

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJA O UŁATWIENIACH DLA UŻYTKOWNIKÓW:

– Możliwa zmiana rozmiaru strony:
Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
– Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Brak pułapki na klawiaturę.
– Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
– W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
– Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 7 osobą do kontaktów jest Diana Radzikowska, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 787 53 03 oraz mailowo: sp7@miasto.mielec.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu, ul. Grunwaldzka 7
1. Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
2. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się do wejścia do szkoły, drzwi nie otwierają się automatycznie.
3. Schody prowadzące na niski parter i wyższe piętra nie posiadają podjazdów.
4. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Budynek nie posiada windy.

Przy wejściu do budynku można bezpośrednio załatwić lub otrzymać pomoc w załatwieniu spraw realizowanych w szkole.

Hala sportowa przy ulicy Grunwaldzkiej 7

1. Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
2. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się na niski parter budynku.
3. Na niskim parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Budynek nie posiada windy.

Osoby niepełnosprawne mogą z budynku hali sportowej dostać się bezpośrednio do budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 7 w Mielcu i otrzymać pomoc w załatwieniu spraw.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 7
Data utworzenia:2020-09-22
Data publikacji:2020-09-22
Osoba sporządzająca dokument:Diana Radzikowska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1605